Informacje o nas
Kontakt z nami
Galeria
Regulamin
Oferty pracy
Biblioteka
Biblioteka Multimedialna
Aktualności
Instrumenty rynku pracy
Gmina Konopiska
Baza Firm
 
 

 

   


REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

1.Centrum działa w ramach struktury Urzędu Gminy Konopiska i podlega Wójtowi Gminy Konopiska.

2.Siedzibą GCI jest budynek, mieszczący się w Kopalni przy ulicy Klonowej 1.

3.GCI jest placówką utworzoną przez Gminę Konopiska we współpracy, z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach środków dotacji MGiP na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

4.Centrum jest czynne od :

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8-16

- wtorek w godzinach 10-18

5.Personel GCI wchodzi w skład struktury administracyjnej Urzędu Gminy Konopiska.

6.Finansowanie placówki odbywa się z budżetu Gminy Konopiska i darowizn pod kontrolą i nadzorem Wójta Gminy Konopiska.

7.Celem pobytu interesantów w GCI, jest głównie sama edukacja, poszukiwanie pracy, nauka i doskonalenie obsługi aplikacji komputerowych przydatnych w pracy pod nadzorem i kierunkiem pracowników GCI.

8.Każdy korzystający z GCI ma obowiązek wpisywać się do „Książki użytkowników GCI”.

9.Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputera GCI bez zgody pracownika będą wykasowane.

10.Jednorazowo przy stanowiskach komputerowych może przebywać  5 interesantów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oczekiwanie interesantów na możliwość skorzystania z usług GCI. Pracownicy GCI uprawnieni są do zmiany w/w ilości interesantów.

11.Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba,  - a w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość korzystania z komputera przez dwie osoby.

12.Usługi bezpłatne dotyczą również korzystania z Internetu przez uczniów i studentów, ale jedynie w zakresie wyszukiwania informacji niezbędnych do zajęć szkolnych.

13.Decyzję o dopuszczeniu interesantów do korzystania  z bezpłatnych usług GCI podejmują pracownicy po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej oraz zaakceptowaniu celu pobytu interesanta i okazaniu przez interesanta dowodu tożsamości oraz zaświadczenia o statusie bezrobotnego.

14.Usługi świadczone dla osób bezrobotnych:

           - dostęp do Internetu,

           - wydruk ksero (CV, List Motywacyjny) max.3 strony,

           - fax. max.2 strony,

           - e-mail: max 10.

15.Stanowiska komputerowe będą udostępnione tylko w obecności i pod nadzorem pracownika GCI, po zapoznaniu się z regulaminem. Każdą usterkę, czy zastrzeżenia do sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom GCI.

16.Zabrania się instalowana jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

17.Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie. Niedopuszczalne jest także korzystanie przez użytkowników z czat-ów oraz gadu-gadu.

18.Osoby korzystające z GCI zobowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz o nie zaśmiecanie pomieszczeń.

19.Osoby pragnące skorzystać ze sprzętu GCI, a nie posiadające umiejętności obsługi są zobowiązane do powiadomienia o tym pracowników

20.W sali komputerowej zabrania się palenia papierosów, spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych.

21.Terminy szkoleń, kursów i innych warsztatów podawane są do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 7 dni.

22.Za rzeczy pozostawione na terenie GCI pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.

23.Zakaz wstępu na teren GCI mają osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

24.Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła.

25.GCI w Konopiskach zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.